NAWIGACJA

Regulamin Przeglądu Zespołów Teatralnych „Na szkolnej scenie” dla szkół podstawowych z Gminy Radzyń Podlaski Dyktando papieskie Regulamin szkolnego konkursu ortograficznego - Dyktando Papieskie DZIEŃ ZE ŚWIĘTYMI

Regulamin Przeglądu Zespołów Teatralnych „Na szkolnej scenie” 

I Tematyka:

   WOKÓŁ ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA - JASEŁKA.

II Cele:

·         prezentacja dorobku artystycznego szkolnych grup teatralnych

·         wymiana doświadczeń pomiędzy zespołami podczas wspólnych warsztatów teatralnych

·         zachęta do poszukiwań teatralnych i inspiracja do dalszej pracy twórczej

·         popularyzacja zespołowych form teatralnych

·         rozwijanie wrażliwości estetycznej i wzbogacanie osobowości dzieci  poprzez edukację teatralną

·         budzenie szacunku, przywiązania do tradycji  i zwyczajów świątecznych

III Organizator:

    Organizatorem Przeglądu Zespołów Teatralnych „Na szkolnej scenie” dla szkół podstawowych

    z Gminy Radzyń Podlaski jest Szkoła Podstawowa  w Branicy Radzyńskiej przy współudziale 

    Ochotniczej Straży Pożarnej z Branicy Radzyńskiej Kolonii.

IV Uczestnicy:

    Do udziału w Przeglądzie Zespołów Teatralnych „Na szkolnej scenie” zapraszamy uczniów klas

    IV-VIII ze szkół podstawowych z Gminy Radzyń Podlaski.

V Forma artystyczna:

W przeglądzie może wziąć udział dowolna forma teatralna, np. teatr ruchu, przedstawienie,

 pantomima, teatr lalkowy.

VI Terminy:

·         wypełnioną kartę zgłoszenia, która jest dołączona do regulaminu, należy nadesłać

w terminie do 11 stycznia 2019 r. na adres: Szkoła Podstawowa w Branicy Radzyńskiej 41, 21-300 Radzyń Podlaski (z dopiskiem: Przegląd Zespołów Teatralnych)

lub na adres mailowy: szpbranicaradz@gmail.com, bądź też dostarczyć osobiście

·         Przegląd Zespołów Teatralnych „Na szkolnej scenie” odbędzie się dn. 17 stycznia 2019 r., rozpoczęcie: godz.9.00

·         regulamin i karta zgłoszenia znajdują się stronie internetowej Szkoły Podstawowej

w Branicy Radzyńskiej w zakładce: konkursy

 

VII Miejsce

OSP w Branicy Radz.- Kolonii, 21-300 Branica Radzyńska – Kolonia

 

VIII Nagrody

   Organizator zapewnia pamiątkowe dyplomy dla wszystkich zespołów biorących udział w przeglądzie

   oraz dyplomy za najciekawsze kreacje aktorskie.

 

 

IX Warunki uczestnictwa:

·         każdy zespół teatralny deklarujący chęć udziału w przeglądzie powinien wypełnić kartę zgłoszenia i przesłać ją w odpowiednim terminie na adres Szkoły Podstawowej w Branicy Radzyńskiej

·         zgłoszone grupy teatralne występować będą przed komisją konkursową

·         miejsce prezentacji widowiska: sala w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Branicy Radzyńskiej

·         zespół może wystawić tylko jeden spektakl, czas trwania spektaklu dowolny

·         elementy scenografii każda grupa teatralna przygotowuje we własnym zakresie

·         czas montażu scenografii, przygotowanie zespołu do występu nie może przekraczać 20 minut

·         w trakcie prezentacji przedstawienia obsługą nagłośnienia zajmuje się opiekun grupy teatralnej lub ktoś przez niego upoważniony

·         organizatorzy nie przewidują prób przed występem konkursowym i w trakcie trwania przeglądu

·         o kolejności prezentowania się poszczególnych grup teatralnych  zadecyduje wynik losowania

X Informacje dodatkowe:

·         organizator dysponuje sprzętem nagłośnieniowym, którym można odtwarzać podkłady dźwiękowe i piosenki (nośniki audio akceptowane przez sprzęt szkoły to nośnik danych

pendrive lub płyty CD z nagraniem w formacie MP3)

·         organizator nie zapewnia profesjonalnego sprzętu oświetleniowego

·         organizator zapewnia pomieszczenie do użytku uczestników przeglądu, np. na pozostawienie elementów scenografii, kostiumów, przebranie się

·         organizator zastrzega sobie prawo publikacji materiałów audiowizualnych z przeglądu na stronie szkoły

·         uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji szkoły

·         uczestnictwo w przeglądzie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu konkursu

Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy!

 

Odpowiedzialni:                                                                                    Dyrektor Szkoły Podstawowej                                                                                                      

Agnieszka Domańska                                                                                    w Branicy Radzyńskiej

Aneta Oworuszko                                                                                      ………………………………………………

Iwona Martuniuk

Katarzyna Zesiuk 

 

 

Załącznik  do Regulaminu Konkursu Teatralnego „Na szkolnej scenie”

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU TEATRALNEGO

Nazwa grupy teatralnej

 

 

 

 

Tytuł przedstawienia

 

 

 

Adres szkoły, e-mail

 

 

 

Czas trwania

 

Liczba uczestniczących

w przedstawieniu

aktorów

 

Uwagi dotyczące scenografii bądź innych kwestii technicznych (np. podkład muzyczny) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imię i nazwisko instruktora /instruktorów

oraz tel. kontaktowy       

 

 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem się/zapoznałam się z treścią regulaminu konkursu.

 

   ...............................................                                                                .................................................

        Miejscowość i data                                                                                           Podpis opiekuna

                                                                                                                                      grupy teatralnej

                                                                                                                  

 
Kaspersky Password Manager
Utwórz silne hasło do swojego konta
 
Kaspersky Password Manager
Utwórz silne hasło do swojego konta
 
Kaspersky Password Manager
Utwórz silne hasło do swojego konta
 
Kaspersky Password Manager
Utwórz silne hasło do swojego konta

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Branicy Radzyńskiej
    Branica Radzyńska 36A
    21-300 Radzyń Podlaski
  • 83 352 83 56

GALERIA ZDJĘĆ